Ogmina
Taisyklės

Taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje OGMINA.lt taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje OGMINA.lt taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje OGMINA.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Ogmina.lt“, juridinio asmens kodas 304584274, PVM mokėtojo kodas LT100011080819, registruotos buveinės adresas Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, korespondencijos adresas J. Kubiliaus g. 23, 09108 Vilnius.

1.2. OGMINA.lt – internetinė parduotuvė, esanti adresu OGMINA.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų oficialiai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – abu: Pardavėjas ir Pirkėjas.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje OGMINA.lt taisyklės“.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi OGMINA.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.8. Mažmeninės prekybos taškas – Pardavėjui priklausantys mažmeninės prekybos taškas esantis adresu: Viršuliškių g. 40, Vilnius.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis paspaudęs mygtuką Pirkti. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra abiem Šalims galiojantis teisinis sutikimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės.

2.2. Pirkti OGMINA.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes OGMINA.lt.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.5. Nepaisant visų pastangų Ogmina negarantuoja, kad paskelbta techninė ar vizualinė informacija neturi trūkumų ar klaidų. Kadangi neteisingi aprašymai negali būti pretenzijos pateikimo priežastimi, kilus abejonėms, prieš priimant pirkimo sprendimą, prašome kreipkitės į ecom@ogmina.lt.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes OGMINA.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas OGMINA.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas OGMINA.lt;
3.1.3. telefonu;
3.1.4. el. paštu;
3.1.5. Mažmeninės prekybos taškuose.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar Mažmeninės prekybos taškuose pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) ne vėliau nei prekės (-ių) pristatymo metu Taisyklių numatyta tvarka Pirkėjo Pardavėjui nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas OGMINA.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.5. Pirkėjas turi teisę pateikti prašymą ar skundą dėl OGMINA.lt parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el.paštas tarnyba@vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Atnaujinimo data: 2019-04-02.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis OGMINA.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų OGMINA.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Mažmeninės prekybos taške, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Mažmeninės prekybos taške per Taisyklėse nurodytus terminus.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų OGMINA.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti OGMINA.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti OGMINA.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų OGMINA.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti OGMINA.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis OGMINA.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto įspėjus Pirkėją keisti, sustabdyti, nutraukti užsakymą ar jo dalies vykdymą.

6.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse bei kituose OGMINA.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų OGMINA.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis OGMINA.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai OGMINA.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų OGMINA.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas OGMINA.lt laikomas tinkamu informavimu.

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą atsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
8.1.2. banko pavedimu;
8.1.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu (jei užsakymo metu šios galimybės nurodytos);
8.1.4. išsimokėtinai;

8.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. PVM sąskaita faktūra sukuriama ta data, kada prekė išsiunčiama Pirkėjui (arba paruošiama atidavimui).

8.3. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina OGMINA.lt skiltyje registruotų vartotojų paskyrose. Registruotam Pirkėjui pateikus užsakymą, jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą savo paskyroje.

8.4. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8.5. Pirkimas išsimokėtinai

8.5.1. Pirkimo išsimokėtinai paslaugas mūsų e-parduotuvėje ir parduotuvėse OGMINA teikia:

Mokilizingas“ (prekių krepšelio vertė nuo 35€ iki 10000€, sutarties terminas 3-48 mėn.),

SB Lizingas“ (prekių krepšelio vertė nuo 40€ iki 10000€, sutarties terminas 3-36 mėn.),

GF Lizingas“ (prekių krepšelio vertė nuo 50€ iki 15000€, sutarties terminas 1-60 mėn.).

8.5.2. Sudaryti Vartojimo kredito sutartį internetu yra taip pat saugu ir patikima, kaip ir sudarant mūsų parduotuvėje ar lizingo bendrovės atstovybėje.

  • Išsirinkite prekę, paslaugą ar prekių krepšelį, užpildykite reikalingus duomenis;
  • Pasirinkite mokėjimo būdą „Pirkti išsimokėtinai Mokilizingu“, „Pirkti išsimokėtinai SB Lizingu“ arba „Pirkti išsimokėtinai GF Lizingu“ ir busite tiesiogiai nukreipti į lizingo bendrovės apsipirkimo internetu savitarną;
  • Patvirtinkite savo duomenis, įvesdami asmens kodą ir pasirašykite asmens duomenų tvarkymo sutikimą mobiliuoju parašu arba pervesdami 0,01€  iš savo banko sąskaitos;
  • Užpildykite papildomus duomenis, reikalingus Jūsų mokumui įvertinti;
  • Jei Jūsų mokumas bus įvertintas teigiamai, Jums bus pateikti išsimokėjimo planų variantai, iš kurių galėsite pasirinkti Jums palankiausią;
  • Pasirinkę planą, pasirašykite sutartį mobiliuoju parašu arba dar kartą pervesdami 0,01€ iš savo banko sąskaitos;
  • Jeigu viską atlikote teisingai ir gavote teigiamą lizingo bendrovės atsakymą  – netrukus būsite nukreipti atgal į mūsų e-parduotuvę, kur Jūsų užsakymas bus pradėtas vykdyti.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo su kurjerių tarnyba paslaugą bei prekių atsiėmimo mažmeninės prekybos taškuose paslaugą.

9.2. Jei Pirkėjas pasirenka pristatymo su kurjerių tarnyba paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas – kurjerių tarnyba. Prekių, sveriančių iki 10 kg pristatymo kaina - 3,99 €, 10-20 kg sveriančių prekių pristatymo kaina - 5,99 €, 20-30 kg sveriančių prekių pristatymo kaina - 9,49 €, 30-100 kg sveriančių prekių pristatymo kaina - 12,99 €, 100+ kg sveriančių prekių pristatymo kaina - 14,99 €. Pristatant į Kuršių Neriją prie pristatymo kainos pridedamas 21 € mokestis. Stambiagabaritės prekės pristatomos iki namo arba artimiausio galimo privažiavimo, jei neužsakoma užnešimo paslauga. Atnaujinimo data: 2019-03-14.

9.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai. Stambiagabaričių prekių užnešimo kaina - 15 €. Užsisakius užnešimo paslaugą, pristatymo su užnešimu terminas gali nusikelti (ne daugiau nei +2 darbo dienos).

9.3. Prekių atsitiktinio sugadinimo ar jų dalinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.4. Jei prekių per nustatytą terminą nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

9.5. Jei pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimą mažmeninės prekybos taškuose:

9.5.1. Pirkėjas įsipareigoja atsiimti prekę per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie paruoštą atsiimti prekę gavimo datos. Laiku neatvykus atsiimti užsakymo iš pasirinktos atsiėmimo vietos, jis bus saugomas ne ilgiau kaip 14 (keturioliką) dienų, o dėl jo naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti OGMINA klientų aptarnavimo linija. Jeigu Jūs pavėluojate atsiimti prekę ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, pradedamos skaičiuoti prekių saugojimo išlaidos (1,99 € per mėnesį).

9.5.2. OGMINA Mažmeninės prekybos taškų darbuotojai įsipareigoja padėti nunešti/pasikrauti prekę į Pirkėjo transporto priemonę.

SVARBU! Jei pakuotė yra pažeista, prekių kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų, apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui. Siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą. Patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai. Jei priimate siuntą, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

10. Prekių grąžinimas

10.1. LR civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalis nustato, jog „Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“. Pagal šią tvarką, galimas tinkamos kokybės prekių grąžinimas:

10.1.1. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas turi teisę pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pristatymo dienos (siuntos priėmimas patvirtinamas parašu kurjeriui).

10.1.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas.

10.1.3. Jeigu klientui buvo suteikta papildoma pasiūlymo nuolaida, ši nuolaida yra automatiškai atšaukiama tuo atveju, kai klientas atšaukia (ar grąžina) bent vieną kokybišką šio pasiūlymo prekę.

10.1.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir pirkėjo arba pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį. Tokiu atveju ši vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų pirkėjui.

10.2. Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo pristatyti jas į bet kurią OGMINA parduotuvę pats arba per kurjerių tarnybą. Grąžinant kokybišką prekę, būtina:

10.2.1. Prekę pristatyti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.2.2. Prekę pristatyti nenaudotą ir nesugadintą pirkėjo;

10.2.3. Prekę pristatyti nepraradusią prekinės išvaizdos (nenuplėštos plėvelės, nepažeistos etiketės ir pan.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes;

10.2.4. Pristatyti pilną prekės komplektaciją;

10.2.5. Pateikti prekės įsigijimo dokumentą ar garantinį taloną;

10.2.6. Pateikti raštišką prašymą grąžinti prekę*

* Grąžinant prekę, klientas pateikia prašymą, kuriame nurodo tikslią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekės pavadinimą bei modelį, kainą, pristatymo datą bei sąskaitos numerį, į kurį pageidaujama, kad būtų pervesti grąžinami pinigai. Jei pinigus pageidaujama grąžinti ne į pirkėjo, o kito asmens sąskaitą, būtina pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

10.3. Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui pinigus. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

10.4. OGMINA turi teisę išskaičiuoti iš klientui grąžinamos sumos suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas naudojosi papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo taikoma nuolaida.

10.5. Per garantinį terminą pakeitus įsigytą prekę kita dėl netinkamos kokybės, garantija nėra pratęsiama. T.y. pakeistajai prekei toliau galioja pirminės garantijos terminas.

10.6. Kai prekė grąžinama dėl netinkamos kokybės, OGMINA įsipareigoja netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke arba grąžinti sumokėtus pinigus. Pirkėjas privalo grąžinti netinkamos kokybės prekes Pardavėjui savo sąskaita, jei atsisako remonto. Netinkamos kokybės prekės keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

11. Garantinis aptarnavimas

11.1. LR įstatymai numato, kad garantiniam aptarnavimui pakanka turėti pirkimo dokumentą – kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį, ant kurio yra tiksliai nurodytas įsigytas gaminys. Šis dokumentas patvirtina prekės įsigijimo laiką ir prekę įsigijusį asmenį. Papildomai pateikti garantinį taloną privaloma tik tuomet, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas tikslus prekės modelis (ši informacija tuomet turi būti nurodyta garantiniame talone).

11.2. ES direktyvoje 1999/44/EC numatomas ne trumpesnis nei 24 mėn. teisinės garantijos laikotarpis fiziniams asmenims. Ilgesnis arba trumpesnis terminas išskirtiniais atvejais numatomas gamintojo. Tuomet taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Juridiniams asmenims dažniausiai taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis.

11.3. Pristačius prekę garantiniam aptarnavimui, privalu turėti pirkimą įrodantį dokumentą (pirkimo kvitą*) arba užpildytą garantinį taloną**.

11.4. Garantinis remontas nemokamai atliekamas tik prekei sugedus garantiniu laikotarpiu.

11.5. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių detalėms.

11.6. Garantinis remontas atliekamas autorizuotuose serviso centruose. Pirkėjas prekes garantiniam servisui turi pristatyti pats. Stambios buitinės technikos kokybė gali būti įvertinta ir pirkėjo namuose***.

11.7. Kai autorizuotas servisas pateikia pažymą, kad prekė yra nepataisoma, klientui suteikiama teisė prekę pasikeisti kita tokia pat arba susigrąžinti sumokėtus pinigus.

11.8 Už prekės transportavimo kaštus yra atsakingas Pirkėjas.

* PVM sąskaitą-faktūrą į savo el. paštą gausite automatiškai, kai Jūsų užsakymas bus įvykdytas ir patvirtintas.

** Papildomus garantinius dokumentus naudoja ne visi gamintojai. Garantiniai dokumentai gali būti atsiunčiami ne kartu su įsigytomis prekėmis. Prekės siunčiamos iš sandėlio, tad dokumentai pakuotėje gali būti neužpildyti. Tokiu atveju turite galimybę pristatyti juos į bet kurią OGMINA parduotuvę ir mes išsiųsime juos užpildytus Jūsų nurodytu adresu.

*** Visais prekių remonto klausimais klientus mielai kviečiame kreiptis el. paštu labas@ogmina.lt, nurodant užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą bei pavardę/įmonės pavadinimą. Stengsimės suteikti objektyvią pagalbą ir visą reikiamą informaciją.

12. Jūsų duomenų saugumas

12.1. Jūsų duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas, įdiegtas OGMINA.lt svetainėje. Duomenys, keliaudami tarp Jūsų kompiuterio ir serverio nebus perskaityti arba pakeisti trečiųjų šalių, nes yra šifruojami sudėtingiausiais algoritmais. Atsiskaitydami elektronine bankininkyste, visus duomenis įvedate banko sistemoje, todėl mums ši informacija taip pat yra neprieinama.

Šioje svetainėje mes naudojame slapukus, nes to reikia sklandžiam aptarnavimo internetu procesui. Daugiau apie slapukus galite sužinoti čia. Naršymą tęskite paspaudę mygtuką „SUTINKU“
SUTINKU